...

Algemene voorwaarden

De VSO ontslagexpert voor werknemers

Laatste update: 10 maart 2024

Contactgegevens

De Ontslagexpert B.V.
Linda Zwanenburg
Nieuwstraat 51A
5571 BB Bergeijk

Website: www.deontslagexpert.nl
Email: vragen@deontslagexpert.nl
Mobiel: 085 – 76 00 891

KvK-nummer: 93091737
Btw-nummer: NL002048742B28B

Artikel 1. Waar deze voorwaarden op van toepassing zijn

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Ieder aanbod;
 • Iedere offerte;
 • Iedere overeenkomst.

2. Soms zijn er specifieke algemene voorwaarden van toepassing op een product. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. Mochten er tegenstrijdigheden zitten in de bepalingen, dan is de bepaling die voor jou het meest gunstig is van toepassing.

3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.

4. Mocht je als zakelijke klant zelf (inkoop)voorwaarden hanteren, dan zijn deze bij voorbaat uitdrukkelijk afgewezen door De Ontslagexpert B.V.

5. Je verklaart dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat:

 • Door akkoord te geven op een offerte of overeenkomst;

6. De tekst van deze algemene voorwaarden kun je (elektronisch) inzien, voordat je de overeenkomst met De Ontslagexpert B.V. aangaat.

7. Je kunt deze voorwaarden dan op een eenvoudige manier opslaan op bijvoorbeeld de harde schijf van je pc of op een USB-stick (of een andere duurzame gegevensdrager).

8. Mocht het zo zijn dat de voorwaarden niet zijn in te zien of te raadplegen voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dan vind je de algemene voorwaarden ook gewoon op de website via https://www.deontslagexpert.nl Of je stuurt de De Ontslagexpert B.V. een mailtje via vragen@deontslagexpert.nl

9. Als je één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden onduidelijk vindt, dan zal de uitleg hiervan moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. Met andere woorden; Wat hebben wij bedoeld met elkaar te regelen?

10.Een rechter kan een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaren* of vernietigen. Of de bepalingen worden vanzelf nietig. In al deze situaties blijven de overgebleven bepalingen volledig van toepassing.

* De bepaling heeft dan nooit bestaan.

11. Is er een situatie als in lid 7 van toepassing?

Dan treden we samen in overleg om nieuwe bepalingen af te spreken die nietige of vernietigde bepalingen vervangen. We houden daarbij beiden in ons achterhoofd dat de strekking van de oorspronkelijke bepalingen leidend zijn.

Artikel 2. Hoe de overeenkomst tot stand komt

1. De overeenkomst komt tot stand doordat je schriftelijk het aanbod, inclusief de algemene voorwaarden, hebt aanvaard.

2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst, kun je geen rechten ontlenen aan door De Ontslagexpert B.V. gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.

3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer:

 • Wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft,
 • Wat de duur ervan is; en
 • Wat de gevraagde vergoeding is.

4. Het kan natuurlijk voorkomen dat een aanbod of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Ontslagexpert B.V. kun je hier niet aan houden.

5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door De Ontslagexpert B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

6. De Ontslagexpert B.V. kan altijd prijswijzigingen doorvoeren.

7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn meestal exclusief BTW. Dit heeft te maken met het feit dat vaak je werkgever de kosten vergoedt en de vergoeding exclusief btw kan worden verrekenend met de transitievergoeding. In sommige gevallen staan de prijzen wel vermeld inclusief btw.

8. Als je het aanbod wilt aanvaarden, maar op onderdelen een tegenaanbod doet, dan is De Ontslagexpert B.V. niet aan haar aanbod gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand.

9. Gestelde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

10.Een aanbod of offerte wordt altijd gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. De Ontslagexpert B.V. kan een aanbod herroepen als zij een aanbod heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. De Ontslagexpert B.V. zal zich inspannen de overeenkomst:

 • Naar beste inzicht en vermogen; en
 • Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren; en
 • De Ontslagexpert B.V. kan niet het bereiken van het beoogde resultaat garanderen.(inspanningsverplichting).

2. Je bent verantwoordelijk en verplicht om tijdig en volledig alle feiten en informatie aan te leveren, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van De Ontslagexpert B.V. Je staat zelf in voor de juistheid van de informatie.

3. De Ontslagexpert B.V. werkt over het algemeen met pakketprijzen. Mochten de uren niet toereikend blijken, dan wordt het meerwerk separaat in rekening gebracht.

4. De looptijd van de overeenkomst kan enorm verschillen, omdat dit afhankelijk is van de onderhandelingen. De looptijd en duur is dan ook gebaseerd op een schatting en is altijd indicatief.

5. Overschrijding van termijnen geeft je geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4. Inschakeling van derden

1. De Ontslagexpert B.V. kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. Zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Denk aan bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers en adviseurs. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW2 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, dan zal De Ontslagexpert B.V. dit zo nodig aan je communiceren.

Artikel 5. Wat je niet kunt retourneren

Dit artikel geldt alleen voor werknemers (consumenten)

1. Voor de volgende gevallen geldt geen bedenktijd (herroepingsrecht). Voor de liefhebber; je leest dit terug in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.

2. Het herroepingsrecht is namelijk uitgesloten voor onder andere:

 • Een geleverde dienst die met je uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken (dit is van toepassing zodra je dus instemt en akkoord geeft op onze bevestigingsmail);
 • De levering van een product of online product3, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van jou en je hebt verklaard daarmee afstand te doen van het recht op ontbinding;

3. De Ontslagexpert B.V. vermeld bij je aankoop van de overeenkomst vooraf duidelijk dat je geen herroepingsrecht hebt.

Artikel 6. Prijzen en betaling

1. De betaalverplichting ontstaat zodra er sprake is van een overeenkomst tussen de klant (werknemer) en De Ontslagexpert B.V.

2. Wie uiteindelijk de betaling moet voldoen, hangt af van de onderhandelingen. De betaalverplichting wordt uiteindelijk opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Te allen tijde blijft de werknemer onze klant en verantwoordelijk voor betaling. Mocht de werkgever uiteindelijk niet betalen om welke reden dan ook (bijvoorbeeld faillissement of het simpelweg weigeren van betalen) en zijn betaalafspraak niet nakomen dan zullen wij ons weer richten tot werknemer.

2 Artikel 7:404 BW: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid 2 BW: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409 BW: Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.

3 In dit verband wordt onder online product verstaan: de digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd.

3. Als de handtekeningen onder de vaststellingsovereenkomst staan, dan stuurt De Ontslagexpert B.V. de factuur digitaal toe.

4. De betaaltermijn van de factuur is 14 dagen.

5. De factuur dient digitaal per bankoverschrijving voldaan te worden.

6. Alle prijzen van De Ontslagexpert B.V. zijn in euro en zowel inclusief als exclusief btw.

7. Het kan voorkomen dat er druk- en zetfouten zijn gemaakt bij de prijzen online. Voor de gevolgen van (kennelijke) druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de De Ontslagexpert B.V. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

8. De eventuele kosten die De Ontslagexpert B.V. voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, drukwerkkosten kosten voor prints, kopieën en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn onderdeel van het totale aanbod.

9. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dien je binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden aan De Ontslagexpert B.V.

10.Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

11.Als je niet tijdig betaalt, ben je van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal De Ontslagexpert B.V. aanspraak maken op:

 • de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening; en
 • de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW).

12.Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op je worden verhaald.

13.Mocht je werkgever om welke reden dan ook de factuur niet (kunnen) betalen, dan blijf je als opdrachtgever alsnog verantwoordelijk en aansprakelijk om de betaling te voldoen.

14.Mocht er uiteindelijk geen overeenstemming bereikt worden in een onderhandeling vaststellingsovereenkomst om welke reden dan ook dan dien je te allen tijde nog steeds verplicht de overeengekomen prijs te betalen omdat alle werkzaamheden en tijd wel verricht zijn.

Artikel 7. Intellectueel Eigendom

1. De Ontslagexpert B.V. besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van haar adviezen, reglementen, HR templates, opdrachten of andere voortbrengselen van de geest. Je krijgt hiervoor het recht van gebruik.

2. Verder mag je enkel door of namens De Ontslagexpert B.V. geproduceerde adviezen, reglementen, HR templates, opdrachten of andere voortbrengselen van de geest (al dan niet met inschakeling van derden) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren, als je hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebt van De Ontslagexpert B.V.

3. Houd je je niet aan de afspraken in dit artikel, dan zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 2.500,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt.

4. Naast hetgeen in lid 3 is geregeld, heeft De Ontslagexpert B.V. ook het recht om (volledige) schadevergoeding van je te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van De Ontslagexpert B.V.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Alvorens je tot een claim overgaat, ga je met De Ontslagexpert B.V. in overleg om tot een oplossing te komen.

2. Behalve in geval van:

 • Opzet,
 • Grove schuld, of
 • Bewuste roekeloosheid,

is de aansprakelijkheid van De Ontslagexpert B.V. tot schadevergoeding beperkt. De beperking geldt alleen tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid geldt enkel voor aantoonbare, toerekenbare en directe schade.

4. De Ontslagexpert B.V. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen of uitspraken, die niet op schrift zijn gesteld.

5. Aansprakelijkheid van De Ontslagexpert B.V. is uitgesloten voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie.

6. De aansprakelijkheid is beperkt tot dat deel dat de verzekering van De Ontslagexpert B.V. uitkeert.

7. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot de factuurwaarde van de opdracht van maximaal zes maanden.

9. De Ontslagexpert B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden:

 • Als je onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
 • Door jouw handelen of nalaten;
 • Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
 • Tekortkomingen van derden.

10. Je aanspraak tot schadevergoeding kan alleen als je dit binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter hebt voorgelegd.

11. Artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek blijft van toepassing, wat inhoudt dat je binnen bekwame tijd nadat je het gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij De Ontslagexpert B.V. terzake hebt geprotesteerd.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

1. Zowel jij als De Ontslagexpert B.V. hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden, wanneer ten aanzien van de andere partij;

 • Een verzoek tot faillissement;
 • (Voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
 • Of schuldsanering; wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van De Ontslagexpert B.V. tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

2. De Ontslagexpert B.V. heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

 • Je bedrijf is stilgelegd of geliquideerd,
 • Er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen ofwel
 • Je het bedrijf aan derden overdraagt.

Dit geldt onverminderd de aan De Ontslagexpert B.V. verder toekomende rechten.

3. Naast de gevallen in lid 1 en lid 2 genoemd, kun jij de opdracht tussentijds annuleren. Dan worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • De gemaakte kosten tot en met het moment van annuleren;
 • De redelijke kosten van derving van winst;

4. Ben je deelnemer van een training (of workshops, masterclass, event, webinar), zulks in de meest brede zin van het woord, dan gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden: Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk dat je iemand anders in de plaats laat komen.

5. Wanneer je (of je vervanger) op de dag van de training zonder afmelding niet aanwezig bent, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om deel te nemen op een andere datum of een andere training te bezoeken.

6. Annuleren in andere omstandigheden (of bij andere dienstverlening) dan hierboven vermeld, is niet mogelijk.

7. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft De Ontslagexpert B.V. het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

8. De Ontslagexpert B.V. heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

9. Bij individuele of losse afspraken die je binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft De Ontslagexpert B.V. het recht om annuleringskosten door te berekenen.

10.Is De Ontslagexpert B.V. toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal De Ontslagexpert B.V. zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. De Ontslagexpert B.V. zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

11.Annulering is een feit als De Ontslagexpert B.V. de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt: datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

Artikel 10. Overmacht

1. In een overmachtssituatie kun je De Ontslagexpert B.V. niet houden tot het nakomen van enige verplichting. Dit geldt voor alle situaties, waardoor De Ontslagexpert B.V. gehinderd is om na te komen als gevolg van:

 • een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en
 • ook niet krachtens de wet,
 • een rechtshandeling of
 • in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

2. De Ontslagexpert B.V. kan zolang de overmacht duurt haar verplichtingen tegenover jou uitstellen.

3. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel jij als de De Ontslagexpert B.V. de overeenkomst ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade van beide partijen.

4. Door deze overmachtssituatie zal De Ontslagexpert B.V. zich inspannen om je desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 11. Geheimhouding en privacy

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou of De Ontslagexpert B.V. is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet als:

 • De Ontslagexpert B.V. verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
 • De informatie algemeen bekend wordt;
 • De Ontslagexpert B.V. optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Persoonsgegevens die De Ontslagexpert B.V. bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. De Ontslagexpert B.V. houdt zich daarbij zoveel mogelijk aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Lees meer over het verwerken van jouw persoonsgegevens door De Ontslagexpert B.V. in de privacyverklaring via https://www.deontslagexpert.nl/privacy-policy/

Artikel 12. Wijzigingsbeding en vindbaarheid

1. De Ontslagexpert B.V. heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

3. De meest actuele versie van de voorwaarden kun je vinden op de website van De Ontslagexpert B.V., via https://www.deontslagexpert.nl/algemene-voorwaarden/

Artikel 13. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Van een geschil is sprake als jij of De Ontslagexpert B.V. dat stelt.

2. De Ontslagexpert B.V. gaat ervan uit dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit toch gebeuren dan zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen zowel jij als De Ontslagexpert B.V. een beroep doen op de rechter.

3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van De Ontslagexpert B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit is anders als de wet dwingend een andere rechter voorschrijft.

4. De Ontslagexpert B.V. heeft de vrijheid om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

5. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent.

Definities

De Ontslagexpert B.V. staat voor simpele en duidelijke voorwaarden, maar we komen soms niet onder bepaalde (juridische) begrippen uit. Daarom worden deze hieronder voor je toegelicht:

 • Activiteiten: alle events, unieke content en overige activiteiten, waarvan de De Ontslagexpert B.V. op haar website aangeeft dat deze onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat jou in staat stelt om informatie die aan jou persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Denk aan e-mail, de harde schijf van je pc of een USB-stick;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping, dat De Ontslagexpert B.V. ter beschikking stelt wat je kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht;
 • Opdrachtgever:
 • De natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (ook wel particulier of consument genoemd) dan wel
 • De natuurlijke persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf evenals privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen (ook wel bedrijf of zakelijke klant genoemd);
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij je letterlijk op afstand een koop doet, zoals de aankoop via een webshop, postorderbedrijf of telefonische koop;
 • Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Ontslagexpert B.V. geen invloed kan uitoefenen. En waardoor De Ontslagexpert B.V. niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
  • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  • een dag of dagen van nationale rouw;
  • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
  • overheidsbesluiten;
  • werkstaking;
  • natuurrampen;
  • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van De Ontslagexpert B.V.;
  • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
  • epidemieën of pandemieën;
  • computerstoringen;
  • vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
 • Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische of geautomatiseerde communicatie.

Download de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden rustig doorlezen?

Download hier de meest actuele Algemene Voorwaarden van De Ontslagexpert B.V.

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.